Tài liệu Quản trị Du Lịch TA
Unleashing the Ideavirus

Lượt xem: 1964

Lượt download: 12

Trends and Issues in Global Tourism 2012

Lượt xem: 1916

Lượt download: 12

Tourism and Tourism Spaces

Lượt xem: 2064

Lượt download: 14

Resorts Management and Operation

Lượt xem: 2153

Lượt download: 28

How to Open and Operate a Restaurant

Lượt xem: 2231

Lượt download: 28

Business Travel and Tourism

Lượt xem: 2142

Lượt download: 14

Nghiệp Vụ Nhà Hàng

Lượt xem: 2331

Lượt download: 36

Visitor Management - Case Studies from World Heritage Sites

Lượt xem: 2491

Lượt download: 9

Career Paths - Tourism-Student's Book

Lượt xem: 2375

Lượt download: 11

Tourism Management- Managing for Change

Lượt xem: 2253

Lượt download: 9

The Sustainability Handbook

Lượt xem: 2312

Lượt download: 9

The Restaurant- From Concept to Operation, 6 edition

Lượt xem: 2065

Lượt download: 17

The Restaurant - From Concept to Operation, 5 edition

Lượt xem: 2237

Lượt download: 15

Managing Visitor Attractions, Second Edition-New Directions

Lượt xem: 2307

Lượt download: 8

Marketing in Travel and Tourism, Fourth Edition

Lượt xem: 2222

Lượt download: 11