Tài liệu Quản trị Du Lịch TA
Unleashing the Ideavirus

Lượt xem: 1680

Lượt download: 10

Trends and Issues in Global Tourism 2012

Lượt xem: 1620

Lượt download: 10

Tourism and Tourism Spaces

Lượt xem: 1731

Lượt download: 13

Resorts Management and Operation

Lượt xem: 1789

Lượt download: 22

How to Open and Operate a Restaurant

Lượt xem: 1848

Lượt download: 25

Business Travel and Tourism

Lượt xem: 1827

Lượt download: 13

Nghiệp Vụ Nhà Hàng

Lượt xem: 1944

Lượt download: 32

Visitor Management - Case Studies from World Heritage Sites

Lượt xem: 2159

Lượt download: 9

Career Paths - Tourism-Student's Book

Lượt xem: 2054

Lượt download: 11

Tourism Management- Managing for Change

Lượt xem: 1933

Lượt download: 9

The Sustainability Handbook

Lượt xem: 2007

Lượt download: 8

The Restaurant- From Concept to Operation, 6 edition

Lượt xem: 1745

Lượt download: 17

The Restaurant - From Concept to Operation, 5 edition

Lượt xem: 1932

Lượt download: 15

Managing Visitor Attractions, Second Edition-New Directions

Lượt xem: 1980

Lượt download: 8

Marketing in Travel and Tourism, Fourth Edition

Lượt xem: 1848

Lượt download: 11