Tài liệu Quản trị Du Lịch TA
Unleashing the Ideavirus

Lượt xem: 1634

Lượt download: 10

Trends and Issues in Global Tourism 2012

Lượt xem: 1568

Lượt download: 10

Tourism and Tourism Spaces

Lượt xem: 1675

Lượt download: 13

Resorts Management and Operation

Lượt xem: 1737

Lượt download: 22

How to Open and Operate a Restaurant

Lượt xem: 1791

Lượt download: 25

Business Travel and Tourism

Lượt xem: 1777

Lượt download: 13

Nghiệp Vụ Nhà Hàng

Lượt xem: 1879

Lượt download: 32

Visitor Management - Case Studies from World Heritage Sites

Lượt xem: 2086

Lượt download: 9

Career Paths - Tourism-Student's Book

Lượt xem: 2006

Lượt download: 10

Tourism Management- Managing for Change

Lượt xem: 1869

Lượt download: 9

The Sustainability Handbook

Lượt xem: 1943

Lượt download: 8

The Restaurant- From Concept to Operation, 6 edition

Lượt xem: 1696

Lượt download: 17

The Restaurant - From Concept to Operation, 5 edition

Lượt xem: 1866

Lượt download: 15

Managing Visitor Attractions, Second Edition-New Directions

Lượt xem: 1928

Lượt download: 8

Marketing in Travel and Tourism, Fourth Edition

Lượt xem: 1787

Lượt download: 11